ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТУ Детального плану території з метою розміщення асфальтобетонного заводу в Уманському районі Дмитрушківської сільської ради за межами села Собківка

Дата: 24.11.2021 14:05
Кількість переглядів: 319

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ

СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ проекту

 

Детального плану  території з метою розміщення асфальтобетонного заводу в Уманському  районі Дмитрушківської сільської ради за межами села Собківка

Фото без опису

 

 

Замовник:Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області:  20332 Черкаська область Уманський район село Дмитрушки вулиця Петропавлівська будинок 19,  Код ЄДРПОУ: 04410344

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

Вид та основні цілі документу державного планування та його зв’язок з іншими документами державного планування

«Детальний план  території з метою розміщення асфальтобетонного заводу в Уманському        районі Дмитрушківської сільської ради за межами села Собківка» (далі – ДПТ), розроблений відповідно  до розпорядження  Уманської  районної державної адміністрації   від   25.05.2021р.  №143 «Про надання  дозволу  на   розроблення   детального плану       території   з метою розміщення асфальтобетонного заводу в Уманському   районі Дмитрушківської сільської ради за межами села Собківка ».

Проект ДПТ  розробляється  з  метою уточнення планувальної структури і функціонального призначення, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації земельної ділянки,  визначення  всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами. 

На земельній ділянці передбачається розміщення будівель та споруд із збірно-розбірних елементів та мобільного обладнання, які забезпечують повний виробничий цикл підприємства:  установка АБЗ, ємності зберігання та нагріву  бітуму, операторська, вагова, побутові приміщення, септик, склади щебню, КПП, тощо. З північного сходу земельної ділянки передбачається розміщення  території  площею 231 кв.м для зберігання паливно-мастильних матеріалів (зберігання - закрите ).

Сировинні матеріали для виробництва асфальтобетону будуть доставлятися автотранспортом та розвантажуватись з формуванням у вали на майданчику відкритого складу. Звідти автонавантажувачем сировина направляється до агрегату живлення установки. Розвантаження бітуму передбачається в ємності зберігання. Для уникнення потрапляння в ґрунт  бітуму  вузли  зливу/наливу облаштовуються піддонами.

 Земельна ділянка кадастровий номер  якої  7124387500:03:000:15310000  площею  2.00 га перебуває у приватній власності Саакян Мгера  Серьожаєвича. Сучасне цільове призначення земельної ділянки - для ведення особистого селянського господарства .

 Детальним планом території передбачається зміна функціонального використання земельної ділянки, а саме ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд будівельних організацій та підприємств, категорія земель - землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та іншого призначення.

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності  або  об’єктів,  щодо  яких  законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення  місцезнаходження, розміру, потужності  або розміщення ресурсів)

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» плануємо діяльність відноситься до ІІ категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає

  • споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону;
  • поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

реалізація проектних рішень може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як ґрунти, ландшафт,  повітря, поверхневі води.

б)  для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території проектної діяльності та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути,

у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування. Загальною альтернативою проекту Детального плану територій, рішення про розроблення якого прийнято, є його не затвердження. Такий сценарій також буде розглянуто в рамках стратегічної екологічної оцінки.

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

При виконанні СЕО заплановано провести наступні дослідження:

 - виявлення характеру, інтенсивності  і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності на об’єкті, з урахуванням існуючої екологічної ситуації в регіоні.

            Під час стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватися такі методи  та критерії: 

- метод  цільового аналізу - дозволить встановити відповідність рішень проекту містобудівної документації екологічним цілям, визначеним містобудівною документацією та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування;

- аналіз на відповідність  містобудівної документації вимогам ДБН, санітарним нормам і правилам України, законодавству  у сфері охорони навколишнього природного середовища; 

- врахування зауважень та пропозицій до проекту містобудівної документації.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проекту Детальний план території  здійснювати  проектні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

            Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план  території з метою розміщення асфальтобетонного заводу в Уманському        районі Дмитрушківської сільської ради за межами села Собківка " подаються до:

  Дмитрушківської сільської рада Уманського району Черкаської області:  20332 Черкаська область область Уманський район село Дмитрушки вулиця Петропавлівська будинок 19,  e-mail- dmitrushki2017@ukr.net, тел. 04744-96275

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення. 

Зауваження і пропозицій приймаються до 08.12. 2021 року (15 ДНІВ З ДНЯ ПУБЛІКАЦІЇ НА САЙТІ). 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора