Про затвердження Програми підтримки та співфінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський центр первинної медико - санітарної допомоги» Уманської районної ради на 2019 рік.

Дата: 21.08.2019 12:26
Кількість переглядів: 1538

        Фото без опису

ДМИТРУШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

12  січня  2019 року                                                                        № 2-3 /VІІ

Про затвердження  Програми підтримки  та співфінансування комунального некомерційного підприємства "Уманський  центр первинної медико - санітарної допомоги»  Уманської   районної ради на  2019 рік"

 

         Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки комунального некомерційного підприємства «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської  районної ради, Дмитрушківська сільська рада

                                                         вирішила :

 

1.Зтвердити  Програму підтримки та співфінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської  районної ради на  2019 рік (додається).

 

2.Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісії з питань бюджету,фінансів,соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва бюджету (голова комісії Кожухівська І.О.).

 

       Сільський голова                                                          Т.Б.Шевчук

 

Додаток 1

до рішення сесії

від  12.01.2019 №2-3/VІІ

 

 Комплексна програма

 підтримки та спів фінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський  центр первинної медико-санітарної допомоги»  Уманської  районної ради на 2019 рік

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської ради

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Дмитрушківської  сільської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне  некомерційне підприємство    «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Уманської районної ради  Черкаської області

4.

Учасники Програми

Комунальне  некомерційне підприємство    «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Уманської районної ради Черкаської області, Дмитрушківської сільська рада

5.

Термін реалізації Програми

 2019 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у спів  фінансування Програми

Дмитрушківська сільська рада

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з урахуванням потреби до кінця 2019  року

Всього: 1 млн.  ( один млн.  гривень)

 

 

2. Загальні положення 

  Програма підтримки комунального некомерційного  підприємства «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради (далі – Програма) розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

  У Програмі визначено цілі та основні завдання фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради (далі - КНП «Уманський ЦПМСД»), проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг та визначено напрямки використання коштів . 

3. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

    У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» та відповідно до рішення Уманської районної ради шляхом  перетворення  у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги  Уманського району»  створено КНП «Уманський  ЦПМСД.

    Автономізація закладу охорони здоров’я сприятиме збільшенню господарської, фінансової автономії, управлінської гнучкості та формуванню стимулів для поліпшення якості медичного обслуговування населення, підвищенню економічної ефективності використання активів.

         Основним медичним закладом для надання первинної медичної допомоги мешканцям Уманського району визначено КНП   « Уманський ЦПМС». На даний час комунальне некомерційне підприємство не в повній мірі забезпечено необхідним кадровим потенціалом та матеріально-технічною базою. На території Дмитрушківської сільської ради надаються медичні послуги  у  2 амбулаторіях загальної практики сімейної медицини  та 4 ФАПах для надання  первинної медичної допомоги.

    Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», постанов  Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410 «Деякі питання щодо договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, від 25 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік» в районі розпочато укладення декларацій на надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, оплату надання яких держава гарантує в межах програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги. Станом на 01 січня 2019 року  укладено   4613 декларацій між пацієнтами та лікарями первинної ланки.  Національна Служба Здоров’я України  з 1 липня 2018 року уклала договір з КНП « Уманським ЦПМСД» щодо фінансування. Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання  якісної, своєчасної  первинної медичної допомоги.

4. Мета Програми

          Згідно зі Статутом основною метою діяльності КНП «Уманський ЦПМСД» є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території  Уманського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

   Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування системи охорони здоров’я є забезпечення реорганізації державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності – державні та комунальні некомерційні підприємства.

    У перехідний період необхідно забезпечити стале функціонування всіх структурних підрозділів закладу.

  Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників.

   Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися КНП « Уманський ЦПМСД».     

 5. Шляхи розв’язання проблем, строки виконання Програми

     Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої  первинної та невідкладної медичної допомоги, базуючись на сучасних методах діагностики та лікування пацієнтів, своєчасне реагування на потреби населення у медичній допомозі.

  Строк виконання Програми – 2019 рік згідно із затвердженим планом заходів, що додається.

6. Напрями діяльності і заходи Програми

Програмою визначено такі основні завдання:

  • здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування  населення, шляхом надання йому  первинної та невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги  з використанням власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів;  удосконалення лікувального процесу;
  • створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;
  • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в тому числі організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;
  • надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безкоштовній  та  платній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;
  • проведення перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних кадрів;
  • оснащення структурних підрозділів КНП « Уманський ЦПМСД» обладнанням відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу;
  • придбання медичної інформаційної системи;
  • забезпечення безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

7. Фінансове забезпечення виконання Програми

   Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів місцевих  бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

 Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються КНП  «Уманський  ЦПМСД» на виконання запланованих заходів Програми.

 

 

Секретар сільської ради                                   Л.В.Бень           

 

 

 

 

 

                                                                                                 Додаток 2

Заходи

до  комплексної програми   підтримки та співфінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський  центр первинної медико-санітарної допомоги»  Уманської  районної ради на  2019 рік

п/п

Перелік заходів Програми

Відповідальні за виконання

Джерело фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

1.

Оплата праці медперсоналу ФП, ФАПів, амбулаторій

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

580500,0

Забезпечення якісних медичних послуг жителям ОТГ

2

Придбання предметів та матеріалів

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет отг

69600,00

Забезпечення якісних медичних послуг жителям ОТГ

3

Технічні засоби (згідно Постанови КМУ 1301 від 03.12.2009 р)

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет отг

20100,00

Забезпечення якісних медичних послуг жителям ОТГ

4

Безкоштовне харчування дітей до 3 років з малозабезпече-них сімей

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет отг

14000,00

Забезпечення дитячим харчуванням дітей  ОТГ

5

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ( світло, газ, водопостачання)

Виконавчий комітет Дмитрушків якої  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

225700,0

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

КНП що розташовані на території ОТГ

6

Придбання медикаментів та медпрепаратів для   пільгової категорії населення

Виконавчий комітет Дмитрушків якої  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

86200,0

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

КНП що розташовані на території ОТГ

7

Відрядження медпрацівників

Виконавчий комітет Дмитрушків якої  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет отг

3900,00

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

КНП що розташовані на території ОТГ

Всього до співфінансування

1000000,0

 

Секретар сільської ради                                                   Л.В.Бень

 

 

 

            Фото без опису     

ДМИТРУШКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       Р I Ш Е Н Н Я

 

          15 липня  2019 року                                                           № 11-19/VІІ

 

Про внесення змін до рішення  №2-3/ VІІ

від 12 січня 2019 року  «Про затвердження

Програми підтримки та співфінансування

комунального некомерційного підприємства

«Уманський центр первинної медико-санітарної

допомоги» Уманської районної ради на 2019 рік»

 

      Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки комунального некомерційного підприємства «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради, Дмитрушківська сільська рада

вирішила :

 1. Пункт 1 «Паспорт Програми» Програми підтримки та співфінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги» Уманської районної ради на 2019 рік» затвердженої   рішенням Дмитрушківської сільської ради №2-3/VІІ  від 12 січня 2019 року, викласти в новій редакції, що додається.

2. Додаток 2 «Заходи до комплексної програми підтримки та спів фінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський центр первинної медико – санітарної допомоги» Уманської районної ради на 2019 рік», викласти в новій редакції, що додається.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва бюджету (голова комісії Кожухівська І. О.)

 

Сільський голова                                                                  Т.ШЕВЧУК

 

Додаток 1

                                                          до рішення сесії від 15.07.2019 р. №______

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет Дмитрушківської сільської ради

2.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Дмитрушківської  сільської ради

3.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне  некомерційне підприємство    «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Уманської районної ради  Черкаської області

4.

Учасники Програми

Комунальне  некомерційне підприємство    «Уманський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Уманської районної ради Черкаської області, Дмитрушківської сільська рада

5.

Термін реалізації Програми

 2019 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у спів  фінансування Програми

Дмитрушківська сільська рада

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з урахуванням потреби до кінця 2019  року

Всього: 1150000 грн ( один млн. сто п’ятдесят  тисяч гривень)

 

 

Секретар сільської ради                                                              Л.БЕНЬ

 

 

 

                                                                                                 Додаток 2

Заходи

до  комплексної програми   підтримки та співфінансування комунального некомерційного підприємства «Уманський  центр первинної медико-санітарної допомоги»  Уманської  районної ради на  2019 рік

п/п

Перелік заходів Програми

Відповідальні за виконання

Джерело фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

1.

Оплата праці медперсоналу ФП, ФАПів, амбулаторій

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

580500,0

Забезпечення якісних медичних послуг жителям ОТГ

2

Придбання предметів та матеріалів

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

69600,00

Забезпечення якісних медичних послуг жителям ОТГ

3

Технічні засоби (згідно Постанови КМУ 1301 від 03.12.2009 р)

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

20100,00

Забезпечення якісних медичних послуг жителям ОТГ

4

Безкоштовне харчування дітей до 3 років з малозабезпече-них сімей

Виконавчий комітет Дмитрушків ської  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

164000,00

Забезпечення дитячим харчуванням дітей  ОТГ

5

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг ( світло, газ, водопостачання)

Виконавчий комітет Дмитрушківсь-кої  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

225700,0

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

КНП що розташовані на території ОТГ

6

Придбання медикаментів та медпрепаратів для   пільгової категорії населення

Виконавчий комітет Дмитрушківсь-кої  сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

Бюджет ОТГ

86200,0

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

КНП що розташовані на території ОТГ

7

Відрядження медпрацівників

Виконавчий комітет Дмитрушківсь-кої сільської ради, КНП «Уманський ЦПМСД»

БюджетОТГ

3900,00

Забезпечення сталого функціонування структурних підрозділів

КНП що розташовані на території ОТГ

           

Всього до співфінансування

1150000,00

 

Секретар сільської ради                                                   Л.БЕНЬ

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора